A diszkalkúlia hatékony terápiájáról — A Dyscalculine-program

Terápia, amely a számolási zavarok kezelésére szolgál

Beszélgetés Szabó Ottiliával, a Dyscalculine terápiás program kidolgozójával

Melyek a legjellemzőbb tünetei a diszkalkúliának? Mi az a tünet, előjel, amire a szülőnek, pedagógusnak figyelnie kell?
Akkor beszélünk diszkalkúliáról, ha, a mindennapokban amúgy jól teljesítő gyermeknek, súlyos és tartós problémát okoz az élet minden területén (iskolában, otthon) a dolgok megszámlálása, a számnevek használata, a számsorban a számok helyének felismerése, ill. a számfogalma nem életkorában elvárt számkörű. Ha a számnagyságrendek megértésében, az alapműveletek alkalmazásában ügyetlen. A diszkalkúlia közvetlen okát még kutatják, de valószínű, hogy multikauzális, vagyis a diszlexiához hasonlóan, különböző, és rendkívül sokféle eredete lehet, de a neurogén (az idegrendszer működével összefüggő) jellege kifejezett.

Milyen korai tünetei vannak a diszkalkúliának?

Az a legfeltűnőbb jel, hogy a gyermek csak nagy nehézségek árán, átmenetileg képes figyelni a számokra, számszerűségekre, a matematikai kifejezésekre, fogalmakra (több, mennyivel több, mennyit adjak hozzá…). Korai időszakban nem képes csoportosítani, halmazt alkotni, sorokban, ritmusokban nem tevékenykedik. Játéka monotonabb, mint kortársaié. Óvodás korban csak a veszélyeztetettség állapítható meg. Azok a kisgyermekek leginkább veszélyeztetettek, akiknél a mozgás-, a beszédfejlődés, vagy viselkedés alakulása nem volt egyértelműen harmonikus. Ha egy gyermek nem rajzol, nem szívesen használ eszközöket, érdemes a számolási stratégiáit is megfigyelni.
Az egyébként jó, vagy átlagos képességű gyermeknél is megfigyelhető, hogy komoly nehézsége támad a számossággal, iskolásként a matematika tanulásával és a tanultak alkalmazásával, használatával. A diszkalkúliás 8-9 éves gyermek nehezen ismeri fel az ún. szimbólumokat – a számokat és a matematikai jeleket – és bizonytalanul azonosítja őket tartalmilag. Problémája van a sorozatok és szabályok alkotásával. Amíg erősen koncentrál, akár képes jól megoldani is a feladatot, de figyelme hamar fárad, és egyre több hibát követ el. Egy újabb példa esetén nem tud új megoldást találni, és az előzőt ismétli. Iskolás gyerekek a többjegyű számoknál könnyen eltévesztik a számok sorrendjét (pl. 74 helyett 47-et ír). A számokat fordítva vagy számjegyeltéréssel írják le (pl. 43 helyett 403-t), a műveleti jeleket rosszul ismerik fel (pl. 13 – 4 = 17). A helyiértékeket a számokban többnyire csak mennyiségileg érzékelik, nem nagyságbelileg (pl. 1 tízes és 3 egyes, az szerintük csupán 4). Szám-, és szövegemlékezetük kis terjedelmű: az egymás után sorolt adatokból keveset tudnak felidézni. A számokat „kiragadva a megszokott formájukból” – más méret, más szín, vagy pl. szaggatott vonallal írva – nehezen vagy már nem ismerik fel. A szöveges feladatokban önállótlanok, mert a matematikai tartalmukat nem azonosítják be.

Felnőtteknél megjelenhet-e diszkalkúlia?

Felnőttként is jellemezhet valakit, hogy időben, térben is nehezen tájékozódik, az óra leolvasásában, az irányok megnevezésében hibázik, nem szeret vásárolni, mert a pénzkezelése, váltása problémát jelent. Nehezen gazdálkodik a fizetésével, nem érzékeli pontosan az ezres és a milliós számok közötti sokszoros nagyságrendi eltérést.

Fontosnak tartja-e a tünetek korai felismerését és a korai terápiás kezeléseket?

A korai életszakaszban a veszélyeztetettség ismerhető fel, mivel a dyscalculia egyértelműen csak a tartósan fennálló formális tanulási, vagyis több év iskolai időszak után mondható ki. A tünetei a részképességek eltérő fejlődési irányában, és nem feltételen az ütemében keresendők. Így a szakember által felismerhető, a tüneti kép ismeretében a terápia hatékonyan működtethető, akár a súlyosabb állapot, a számolási zavar (matematikai teljesítményzavar) kialakulása megelőzhető. Az eltérések felismeréséhez, tudni kell a harmonikus számfogalom fejlődésének jellemzőit. A matematikai gondolkodás megalapozása a 2–7 életévre esik, így már 4–5 éves kor körül konkrétan láthatóak azok a tünetek, amelyek kifejezetten a számolási problémák meglétére utalhatnak. A 3–4 éves ép értelmű gyermek már elkezd érdeklődni a környezetében lévő tárgyak számossága, mennyiségi változásai, számnevek, pl. életkorok. A számlálás szorosan összefügg a mozgás- és a beszédfejlődéssel. A mozgás összerendezettségének hiánya, az éretlen figyelem nehezíti a számlálás, ciklikus kognitív képesség kialakulását. Az óvodába kerülő gyermek már rendelkezik matematikai tapasztalattal, élménnyel. Felismer tárgyak, dolgok közötti különbséget. Akinél kimarad, hogy azonosságokat, fontos, lényeges jegyeket észrevegyen, aki nem használja a számneveket rutinszerűen, ügyetlen a tárgyszámlálásban, vagy a kéz-, ceruzahasználatban, annál a kisgyermeknél nemcsak a vizuális, képzetalkotó, az előfogalmakba strukturáló, hanem a motoros képességek fejlesztése is indokolt lehet.
Vagyis feltétlen a szakember (gyógypedagógus) segítségére van szükség. A terápiát meg kell, hogy előzze az állapotfeltárás, a diagnózis, ill. a fejlesztési területek maghatározása.

Azonos eredmények érhetőek-e el, egy óvodás illetve egy felső tagozatos tanuló kezelése esetén?

Az óvodában elkezdett prevenció hatékonyabb, gyorsabb, sikeresebb. Ha későn, felső tagozatban veszi észre, vagy azonosítja a környezet a tüneteket, akkor kissé késve indul el a terápia. Sokkal hosszabb időre van szükség a rosszul rögzült, és a hibás számképzetek korrigálására, valamint a gyermek személyiségét jellemző affektív (érzelmi) területek kezelése is indokolt lehet. Ilyenkor már nem elég a gyógypedagógus matematika tanulási- és kognitív terápiája, a diszkalkúlia-reedukáció, hanem gyakran a pszichoterápia is indokolt lehet.

 

discalculine -- kez_piros_tallal
Mi a Dyscalculine terápiás program lényege?

A hosszú évek alatt megtapasztaltam, hogy diszkalkúliáról hazánkban, de világszerte kevés az ismeret, sok még a tévhit. Nemcsak az átlagember, de még a szakma számára is bőven van mit elmondani e kórképről és a kezeléséről. A diszkalkúlia különböző típusú kognitív és tanulásterápiákkal kezelhető. Erre dolgoztam ki 25 éves szakmai munkám során a Dyscalculine programot. A Dyscalculine Program, a diszkalkúlia, matematikai teljesítményzavar kezelésére szolgáló, kidolgozott lépésekből álló módszer- és két-, háromdimenziós eszköztárral. A program arra épít, hogy élményekkel (dominánsan mozgásos és képpel történő támogatás révén), és egymással történő integrációjukkal elérhető a hibás matematikai, számolási strukturált minták korrigálása, és az új minta stabilizálása. 25 év kipróbált gyakorlatai és szakmai tapasztalata áll mögötte. A Dyscalculine Program lényege a folyamatos vizuális támogatás. Ehhez készültek a számkörbővítések lépéseit követő számolólapok, amelyek egyben tematikus lapok. Ezek természetes számok esetében ötös, 10-es , 100-as, 1000-es, 10.000-es és milliós számkörökben, ill. az egész számok és racionális számok körében, több szinten és egyéni összeállításban is elérhetők. A terápia folyamata kidolgozott.

A www.dyscalculine.com információkat ad szakembereknek, szülőknek. Mit kell tudni az oldalról?

A Dyscalculine Fejlesztőcsoporttal közösen elindítottuk el ezt a segítő gyakorlatorientált internetes portált, hogy átadjuk a matematika tanulási (számolási) zavarokkal és terápiával kapcsolatos lehető legkorszerűbb ismereteket, ezáltal e szakterülettel kapcsolatosan növeljük a kompetenciájukat. Leginkább saját írásaim jelennek meg, de ezekben igyekszem kitekintést adni a szakmai anyagokra, a törvényi előírásokra is.
A szakemberek igénylik, hogy terápiás eszközök, és segédletek is elérhetőek legyenek. Így az oldalra rendszeresen felkerülnek az óvodai, iskolai fejlesztő munkához, és az otthoni gyakorláshoz használható eszközök, ötletek, módszerek. A matematikai taneszközeink, illetve cikksorozataink, képes matematikai „Számolólapjaink” különlegessége még, hogy a képesség-, készségfejlesztésben, de még a matematikai tehetséggondozásban is használhatók.
Az oldal interaktív felület, emailben sokan keresnek meg és kérnek tanácsot, erre is berendezkedtünk: adatbázissal rendelkezünk az ellátásra, de a vizsgálatokra, terápiás eszközökre, képzésekre, konzultációkra is kínálunk lehetőséget. A weboldalon a pedagógus terápiás és tanórai eszköztárának gazdagítása is célunk. A hosszú távú közös munkát azáltal segítjük, hogy támogatást adunk az óratervezet elkészítésében, vagy óvónőknek a foglalkozás tervezésben. Felkészítést, dyscalculia terápiás szakember képzését, on-line tanácsadást is hirdetünk.
Iskoláknak, matematikát tanítóknak, matematika tanároknak csoportos és személyes segítségnyújtást ajánlunk fel. Az oldalon szereplő írásokat ajánljuk a kiemelt figyelmet igénylő, – sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelésére, integrált oktatást szervező, vagy gyógypedagógiai nevelésre vállalkozó, és a pedagógiai szakszolgálatok intézményeiben dolgozó pedagógus és gyógypedagógus szakembereknek.

discalculine -- Kéz korongkép egyeztetés

Szülőknek otthon elkészíthető eszközökről szóló leírásaink vannak az Ötletelő rovatokban. De ajánlunk más, a diszkalkúliások számára készült képességfejlesztő munkafüzeteket, amelyeket szintén én írtam: Számról számra és a Számtól számig sorozatot, és egyéb könyveimet, amelyek tankönyvvé nyilvánítottak. Ezek a Zsebpénz, Abakusza műhelye, Szalad az idő.

A weboldalán olvasható, hogy egyénre szabott feladatlapokat is készítenek kérésre. Hogyan történik ez? Mi szükséges ehhez? Bárki élhet ezzel a lehetőséggel?

Ami gyakori, hogy a szülő vagy a gyógypedagógus beszámol a gyermeke tüneteiről, vagy kérdőívet tölt ki róla, illetve a gyermeket megvizsgáljuk, és ezt követően a tipikus hibáit összegezve egy terápiás csomagot állítunk össze a gyermeknek, mely áll a számolólapokból, annak a számköri illetve a képességfejlesztő lapjaiból, valamint a terápiás lépések leírásából, esetleges felkészítésből. A lehetőséggel bárki élhet. Van példa arra, hogy 15-20 évesen kezdi el valaki a segítségükkel a terápiát. A lapok egy bizonyos életkortól már önellenőzéssel önállóan is használhatók. Megkezdődött a feladatmegoldások feltöltése is a weboldalra.

discalculine -- fejlesztoeszkozok_1

Mi volt a célja a dyscalculine számolólapok létrehozásával? Kinek, mely korosztálynak készültek ezek a feladatlapok? Milyen típusú feladatokat tartalmaznak? Otthon és intézményi keretek között is végezhetőek ezek a feladatok?

A számolólapok hiánypótlóak. Munkafüzetek kivágható mellékletekkel, színesben és fekete-fehér nyomtatásban is elérhetőek. Nincs igazán eszköztára a diszkalkúlia terápiának, így nagyon nagy szükség van rájuk. Ezek evidencia alapúak, a 25 gyakorlata igazolta, hogy fejlesztésben hatékonyan segítik a téri-vizuális és a nyelvi funkcióik fejlődésében atipikus utat bejáró diszkalkúliásokat, vagy a nehezen számolókat. Bármely korosztály számára hasznosak a lapok. Intézményben a pedagógiai habilitáció, rehabilitáció, a tanóra során, vagy akár otthoni gyakorlásban javasoltak. A lapok a vizuális, képes (grafikus) szemléltetés elvét alkalmazzák több szinten (konkréttól az elvontig). Szívesen dolgozik a gyermek, mert többes asszociációval, vizuális támogatással gyorsabban tud logikai kapcsolatokat felfedezni a számok világában. Emellett minden lap többször használható, először eszközzel kirakhatja a gyermek, amit a lapon lát, majd berajzolja/beírja a lapra, ezt követően fel is vághatja és egyeztetheti az összeillőket, így összefüggéseket vehet észre, vagy logikai kapcsolatokat fedezhet fel. A numerikus tényekhez mindig kapcsolódik valamilyen logikus alakzatban elrendezett képi megjelenítés, és változatosan használjuk a színes formákat, mint ún. számszimbólumokat is.discalculine -- fejlesztoeszkozok_2

Mit jelent a Dyscalculine műhely? Ki vehet részt ezeken, kinek ajánlott? Milyen témákat érintenek itt? Miben nyújt segítséget?

A Dyscalculine műhelyek továbbképzések. Többnyire csak néhány órásak, rendszeresek, és a diagnosztikus és a terápiás tapasztalatainkat adjuk át pedagógusoknak, szakembereknek, tanácsot a szülőknek. A műhelyekre ajánlunk témát, de figyelembe vesszük az egyéni igényeket is, cél a módszertani felkészültség és az eszközgazdagítás, közös eszközkészítés a rendszeres találkozások során. Itt ismerkednek meg a pedagógusok a terápia lépéseivel, az eszközök használatával, illetve a Számolólapokkal.
A műhelymunka célja a szemléletformálás is. Tudatosítása annak, hogy a diszkalkúliás gyermekek fejlesztése bármely életkorban elkezdve hatékony lehet, és a személyisége fejlődésére is pozitívan hat. A korai felismerés, a prevenció elkerülhetővé teszi a káros pszichés változásokat, az önbizalomvesztést. A fejlesztésben csak az egyénre szabott tempó, tervezés alkalmas arra, hogy a diszkalkúliás is képes legyen megtanulni az iskolai matematika-tananyag nagy részét. Hasznosítható tudást nyújtsunk a felismerésével kapcsolatosan, a tanórai foglalkoztatásukról, és ismerjenek meg gyakorlatban kipróbált módszertani fogásokat, valamint fogalmazhassák meg dilemmáikat – és keressünk rá megoldásokat.

discalculine -- fuzetek

Van- e az általános pedagógusoknak megfelelő szakmai tudásuk ahhoz, hogy felismerjék, ha diszkalkúlia gyanúját a gyermeknél?

Egyre több pedagógus keres meg bennünket, de sajnos még kevésbé ismerik a diszkalkúlia-jelenséget, így nem ismerik fel a gyermeknél gyanújeleket. Nagyon fontos lenne pedig a szűrések megkezdése tanköteles korban. Van, aki hat évesen a mozgásában, játékában vagy beszédfejlődésében eltér kortársaitól, aki nem használja a számneveket, aki túlzottan ragaszkodik még nagy csoportban is a mechanikus számlálgatáshoz, aki nem képes adni eggyel, vagy kettővel több kockát a társának, annál, mint ami nála van, vagy akinek nem alakul ki a téri elrendezéstől független mennyiségi állandóság – ezek konkrét gyanújelek. A korai intervenció, vagy a célzott diszkalkúlia-prevenció száma sajnos elenyésző. A kezelésbe nemcsak a speciális végzettségű gyógypedagógusok tudnának bekapcsolódni, hanem a speciális ismeretekkel rendelkező óvodapedagógusok is, a differenciált vagy egyéni igények ismeretében. Nagyon sok eszköz áll rendelkezésre az óvodai csoportszobákban, csak ismerni kellene az ún. másképp való „hasznosításukat” a gyermekek számfogalmának hatékony fejlesztéshez.

 Szabó Ottilia elérhetősége emailben

Dyscalculine honlap

dyscalculine -- weboldal_reklam

discalculine-sarkanyos-uj